අචිර‍‍ගේ දිනසටහන්

Friday, July 10, 2009

මතු යම් දවස

හුගක් කාලෙකට පස්සෙ මට යමක් හිතන්න පුළුවන් විද්‍යුත් ලිපියක් හම්බවුනා යාළුවෙක් ‍ගෙන්. ටිකක් විතර හිතේ කලබල ගතියෙන් හිටපු මට ලැබිච්ච දිව ඔසුවක් වගේ දෙයක්. මෙහෙම එන ලිපි මම කෙලින්ම බ්ලොග් එකේ දාන්නෙ නැතිවුනත් ඒ ලිපියෙ අපි හැමෝටම ගන්න දෙයක් තියනවා කියල මම දැඩි ලෙස විස්වාස කරනවා. කියවල බලන්න ඔබ වෙත නොඑන 'මතුයම් දවස'

Labels: ,

2 Comments:

  • I also have experienced a similar situation. I will write down it here as I felt that sharing it with others will reduce my grief. One of my uncles was suffering from a cancer and was hospitalized for about 2 weeks and I was thinking to go to see him in a weekend. But I couldn’t pay a visit to the cancer hospital as I was bit busy with my university work. But truly I was asking my parents whether he is getter better. And one day I got to know that he is quite well and might get discharged on following Monday. Actually that was a Saturday and following Sunday I was free but didn’t go to see him as I thought that I can go his home after he comes from the hospital. But believe me, on Monday he came home but you know it is actually his body brought to home. He has passed away on Monday, the one whom I thought come home on Monday... I was really really shocked and didn’t know what to do. And suffered a lot and still suffering thinking that I could have spent a little time with him on Sunday.
    This is a memorable situation in my life and it really remind me about the popular saying “Don’t put off till tomorrow what you can do today”

    By Blogger manjula, at 10:10 AM  

  • I'd like to write comments in Sinhala. But I think it is bit difficult. Bit try to do my best.

    Nice Article. Keep it up.

    By Blogger Erandi, at 12:19 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home